Juridisch

Algemene Voorwaarden DoggyDating 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

 

1.Definities

 

In deze algemene voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

a)account: de identificatie die gebruiker toegang verleent tot de diensten bij ondernemer.

 

b)activiteit: alle door de ondernemer aangeboden diensten;

 

c)derde-zelfstandige: een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt, in samenwerking met ondernemer;

 

d)duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

e)gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van ondernemer;

 

f)honorarium: de vergoeding die ondernemer toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting (BTW) daarin niet begrepen;

 

g)ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit handelt, al dan niet mede via een andere persoon die namens haar of voor haar rekening optreedt;

 

h)ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een gebruiker aan ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:

 

i)naam van de gebruiker;

 

ii)(factuur)adres;

 

iii)postcode;

 

iv)woonplaats;

 

v)telefoonnummer;

 

vi)e-mailadres;

 

vii)ordernummer;

 

i)opdracht: de overeenkomst tussen gebruiker en ondernemer

 

j)overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de ondernemer en de gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van ondernemer en gebruiker en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

 

k)VvE: Vereniging van Eigenaren

 

 

 

2.De ondernemer

 

Ondernemer:DoggyDating

 

Gevestigd te: William Singerweg 11B

 

1261 EH Blaricum

 

Nederland

 

 

 

KvK-nummer:59903805

 

E-mailadres:info@doggydating.com

 

 

 

3.De onderneming

 

1)Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aan DoggyDating gelieerde website, waaronder https://www.doggydating.com/nl en tevens aan de aan DoggyDating gelieerde app.

 

 

 

4.Toepasselijkheid

 

1)Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en gebruiker.

 

2)Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3)Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4)De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites van de ondernemer.

 

5)Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienst voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de gebruiker zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

 

5.Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Hoofdstuk 2 De overeenkomst

 

 

 

6.Platform

 

1)Ondernemer biedt een platform dat gebruikers in staat stelt onderling te communiceren met betrekking tot het uitlaten van honden.

 

2)Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het interpreteren van informatie gedeeld tussen gebruikers onderling. In het bijzonder, maar niet uitsluitend geldt dit voor informatie gedeeld in de DoggyAssist.

 

 

 

7.Prijs

 

1)Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden, binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

2)Prijsverhogingen, met uitsluiting van kostenverhogende omstandigheden, vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

a)deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b)de gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

3)Onder kostenverhogende omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die:

 

a)van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich voor zouden doen;

 

b)die ondernemer niet kunnen worden toegerekend;

 

c)die de kosten van het werk verhogen.

 

4)Ondernemer kan jaarlijks zijn tarieven verhogen met maximaal 5%. Een jaarlijkse tariefsverhoging valt niet onder een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.

 

5)Kennelijke fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding geadverteerd elders dan op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op de site van de ondernemer te allen tijde als leidend wordt beschouwd. Mede onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod dat de gebruiker wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.

 

6)In geval de gebruiker is ingegaan op een aanbod met een kennelijke verschrijving of kennelijke fout, wordt de gebruiker onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte gesteld. In de e-mail wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste aanbod.

 

7)Indien ondernemer melding maakt van extra kosten met betrekking tot de activiteit, geldt dat als een nieuw aanbod aan gebruiker. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien gebruiker het aanbod onredelijk voorkomt.

 

8)Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de gebruiker niet van de betaling van kosten gemaakt voor het treffen van mogelijke voorzieningen.

 

9)De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

 

8.Overeenkomst

 

1)De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van het registreren van een account door de gebruiker bij ondernemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

 

2)De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd voor een periode van minimaal één maand en is maandelijks opzegbaar.

 

3)Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

 

4)Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de gebruiker elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5)Indien bij de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de gebruiker niet aan de betalingsverplichting gaat voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden verbinden.

 

6)De ondernemer stuurt de gebruiker bij de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de gebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:

 

a)het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de gebruiker met klachten terecht kan;

 

b)de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de gebruiker van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;

 

c)de informatie over garanties en bestaande service na aankoop of levering;

 

d)de in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de gebruiker heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

e)de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Uitvoering van de overeenkomst

 

 

 

9.Levering

 

1)De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en bij de uitvoering van de opdracht.

 

2)Ondernemer garandeert de werking van de app slechts wanneer deze is gekocht via Google play of de Apple app store. Indien de app via een ander kanal wordt aangeschaft kan de juiste werking van de app door ondernemer niet worden gegarandeerd.

 

3)Ondernemer vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de juiste voor vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.

 

4)Indien de uitvoering van de activiteit moet worden verplaatst, of indien de activiteit niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan onverwijld bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventueleterugbetaling van het reeds betaalde.

 

5)Indien tussen ondernemer en gebruiker een termijn voor levering van de dienst is overeengekomen, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

6)Het overschrijden van de termijn levert geen grond op voor schadevergoeding of ontbinding, tenzij expliciet is opgenomen dat de termijn een fatale termijn betreft.

 

 

 

10.Betaling

 

1)Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betaalmethoden.

 

2)Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen per automatische incasso te worden betaald.

 

3)De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4)In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de gebruiker kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, dan wel gebruiker onmiddelijk de toegang tot de website of app te ontzeggen.

 

5)Onder redelijke kosten als bedoeld in lid 4 van dit artikel worden in ieder geval verstaan de wettelijk vastgestelde rente. Onder redelijke kosten worden mede verstaan kosten, gemaakt verband houdend met het incasseren van de openstaande vorderingen. De kosten voor het incasseren van de openstaande vordering worden gesteld op 15% van de openstaande bedragen, tenzij wettelijk gezien een ander percentage wordt gehanteerd.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen

 

 

 

11.Registreren

 

1)Gebruiker is verplicht zich te registreren bij ondernemer, door middel van het aanmaken van een account, alvorens gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van ondernemer op de app.

 

2)De informatie die ondernemer verzamelt voor het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst.

 

3)Gebruiker is verplicht bij registratie de juiste, door ondernemer opgevraagde informatie te verstrekken. Indien de gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst wijzigen, brengt gebruiker ondernemer daarvan onverwijld op de hoogte.

 

4)Na het aanmaken van een account kiest gebruiker een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden en gebruikersnamen zijn persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden.

 

 

 

12.Geheimhouding

 

1)Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2)Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 

 

13.Intellectuele eigendom

 

1)Ondernemer behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit of het resultaat zijn van de door ondernemer geleverde dienst, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

2)Alle rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie, welke betrekking hebben op de door ondernemer vervaardigde en aan gebruiker geleverde producten en/of diensten, blijven eigendom van ondernemer. Niets in de met gebruiker gesloten of te sluiten overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 

3)Gebruiker verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Gebruiker zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan gebruiker opgelegd.

 

4)Gebruiker is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

 

5)Gebruiker is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

 

6)Gebruiker zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

 

7)Ondernemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan gebruiker te verstrekken en vrijwaart gebruiker tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij gebruiker in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

 

8)Bij overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is gebruiker aan ondernemer voor iedere overtreding een boete van €4500 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding, schadevergoeding en dergelijke.

 

 

 

14.Naleven gedragscode, wet- en regelgeving

 

1)Gebruiker verricht geen handelingen in strijd met deze overeenkomst, dan wel in strijd met wet- of regelgeving.

 

2)Gebruiker gebruikt het platform slechts waarvoor het bedoelt is. Gebruiker laat iedere handeling na, waarvan zij weet dat het platform, dan wel de mede gebruiker schade kan berokkenen.

 

3)Gebruiker gebruikt het platform puur voor het maken van het raadplegen van losloopgebieden, andere gebruikers om hulp en advies te vragen, afspraken om honden uit te laten en/of het plaatsen van oproepen ten behoeve van het terugvinden van vermiste honden.

 

4)Gebruiker plaatst op het platform geen reclameuitingen, links naar (commerciële) websites, Instagram accounts of Facebookpagina’s. Daarnaast plaatst de gebruiker geen verzoeken tot DoggyDates die geld kosten, met uitzondering van hondenspeeltuinen.

 

5)Ondernemer heeft een DoggyAlert, een AmberAlert voor honden op de app. Gebruikers maken slechts in noodgevallen gebruik van DoggyAlert en maken geen misbruik van het middel op het platform.

 

 

 

15.Overmacht en storing

 

1)Ondernemer kan, ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van haar systemen, de systemen tijdelijk buiten gebruik stellen. Ondernemer probeert het buiten gebruik stellen van de systemen altijd te laten plaatsvinden op momenten waarop gebruiker daar de minste last van ondervindt. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van het buiten gebruik stellen van de systemen.

 

2)Indien bij het onderhoud en support of andere dienstverlening door of namens ondernemer gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie faciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

 

3)Ondernemer kan aanpassingen doen aan haar systemen ten behoeve van de functionaliteit of fouten. Indien ondernemer zulks aanpassingen doet, wordt gebruiker daarvan op de hoogte gesteld, voor zover mogelijk. Gebruiker kan niet afzien van de aanpassingen, wanneer de aanpassingen van toepassing zijn op een groep van gebruikers. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van de aanpassingen aan de systemen.

 

4)Ondernemer spant zich in de duur van de buiten gebruik stellen en de gevolgen van de aanpassing voor gebruiker tot een minimum te beperken. Daarnaast probeert ondernemer te allen tijde een indicatie te geven van de duur en de aard van de buitengebruikstelling of aanpassing.

 

5)Indien ondernemer door overmacht niet in de mogelijkheid is te leveren, wordt de overeenkomst opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 90 dagen staat het gebruiker vrij de overeenkomst te ontbinden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

 

6)Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

7)Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de ander voor enige vertraging, non performance, verlies, beschadiging of verwondingen voortkomende uit natuurrampen of een ‘act of God’, stakingen, diskwalificatie, burger opstand, onrusten, oorlog, brand, explosie, sabotage, storm, overstromingen, aardbevingen, mist of het in beslag nemen van materialen en of manschappen voor nationaal gebruik.

 

Hoofdstuk 5 Ontbinden, schadevergoeding en geschillen

 

 

 

16.Ontbinden door gebruiker

 

1)De gebruiker kan, na bevestiging van de overeenkomst door ondernemer, de overeenkomst zonder grond ontbinden.

 

2)De gebruiker oefent het ontbindingsrecht uit door middel van het verwijderen van het account in de app.

 

3)Op de gebruiker rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding.

 

4)De gebruiker heeft na ontbinding nooit recht op teruggave van (een gedeelte van) reeds aan ondernemer betaalde bedragen.

 

 

 

17.Ontbinden door ondernemer

 

1)De ondernemer kan de overeenkomst ontbinden, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, dan wel indien over door gebruiker aangeboden informatie herhaaldelijke (gegronde) klachten zijn ontvangen.

 

2)Onder gewichtige redenen kan worden verstaan het op de app of website van ondernemer publiceren van zaken in strijd met het Nederlandse recht, waaronder in het bijzonder maar niet uitsluitend valt informatie die:

 

a)zonder toestemming van auteursrechthebbende wordt aangeboden;

 

b)herhaaldelijk als hinderlijk wordt ervaren door ondernemer en/of gebruikers;

 

c)smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is;

 

d)kinderpornografie bevat;

 

e)de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert.

 

3)Onder de in het vorige lid genoemde informatie vallen tevens hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie.

 

4)Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ondernemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Ondernemer kan hierbij alle relevante informatie over gebruiker en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ondernemer verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

 

5)Ondernemer deelt gebruiker schriftelijk, middels een ondubbelzinnige verklaring en onder vermelding van de oorzaak van de ontbinding onverwijld na het intreden van de vertraging, mee per welke datum de vertraging is ingetreden.