Juridisch

Gebruiksvoorwaarden DoggyDating 

Artikel 1. Inleiding

Door gebruik te maken van de Website c.q. App van DoggyDating verklaart de Gebruiker de onderhavige voorwaarden te hebben ingezien en deze te accepteren. DoggyDating behoudt zich het recht voor de Website c.q. App en de daarop aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit nader aan te kondigen. DoggyDating beveelt de Gebruiker derhalve aan om geregeld na te gaan of de op de Website c.q. App aangeboden informatie, met inbegrip van de onderhavige voorwaarden, is gewijzigd.

 

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

2.1 DoggyDating: Nicole Kinsbergen, h.o.d.n. DoggyDating, zakendoende te Blaricum (KVK 59903805).

2.2 Voorwaarden: De onderhavige gebruiksvoorwaarden van DoggyDating.

2.3 Gebruiker: De natuurlijke- en/of rechtspersoon welke gebruik wens te maken van de voorzieningen op de Website en de door DoggyDating ontwikkelde Applicatie ( de ”App” ).

2.4 DoggyDate: Een door Gebruiker of DoggyDating aangemaakte hondenwandeling of speeldate of ander uitje voor honden met recreatief karakter, waar andere Gebruikers zich kosteloos voor kunnen aanmelden.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DoggyDating en Gebruiker. De gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij DoggyDating voor de uitvoering daarvan derden c.q. partners heeft moeten betrekken.

3.2 DoggyDating wijst de algemene (leverings- en/of betalings-) voorwaarden van de Gebruiker of derden uitdrukkelijk van de hand.

3.3 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3.4 DoggyDating behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 4. Inhoud van de site

Alhoewel DoggyDating de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Website c.q. App en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Gebruiker kan derhalve geen rechten ontlenen aan de informatie op de Website c.q. App. Voorts behoudt DoggyDating zich het recht voor om content die door de Gebruiker is geplaatst, te wijzigen c.q. te verwijderen.

 

Artikel 5. Diensten van DoggyDating

5.1 DoggyDating stelt de Gebruiker door middel van de door haar ontwikkelde App en de daaraan verbonden Website in staat om snel en gemakkelijk andere hondenbaasjes te ontmoeten. De Gebruiker kan een DoggyDate (hondenwandeling) aanmaken of er een kiezen uit de lijst om zich bij aan te sluiten.

5.2 Voorts biedt DoggyDating de Gebruiker informatie aan over losloopgebieden en hondenevenementen in en geeft zij deze de mogelijkheid om hieromtrent beoordelingen te plaatsen.

 

Artikel 6: Gebruiksrecht

6.1 DoggyDating verleent aan Gebruiker het niet-exclusieve recht van toegang tot de Website c.q. App om gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

6.2 Het in het vorige lid bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht om de Website c.q. App te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze is ontwikkeld.

6.3 De Gebruiker draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het inloggen op de Website c.q. App en het gebruik van de daarop aangeboden diensten.

6.4 De Gebruiker zal de Website c.q. App uitsluitend rechtmatig gebruiken. DoggyDating behoudt zich het recht voor om bij gebleken misbruik de Gebruiker met onmiddellijke ingang het gebruik van de op de Website c.q. App aangeboden diensten te beperken en/of de toegang tot de Website c.q. App te blokkeren zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de Gebruiker. Het voorafgaande laat onverlet dat DoggyDating het recht toekomt om jegens Gebruiker rechtsmaatregelen te treffen, dan wel een schadevergoedingsactie in te stellen.

6.5 Het is Gebruiker-behoudens nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DoggyDating- niet toegestaan om de DoggyDates en/of andere delen van de DoggyDating App te gebruiken om commerciële diensten en/of commerciële producten en/of commerciële activiteiten te promoten.

6.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om voor de aangemaakte DoggyDate een vergoeding te vragen aan de deelnemers. De DoggyDate dient te allen tijde kosteloos te zijn.

6.7 De door Gebruiker aangemaaktde DoggyDate mag slechts ten doel hebben om een hondenwandeling of speeldate of ander uitje voor honden met recreatief karakter te organiseren.

6.8 Het is niet toegestaan om bij de aangemaakte DoggyDate te verwijzen naar een commerciéle website of andere commerciéle informatiebron.

 

Artikel 7. Verstrekken gegevens

Teneinde van bepaalde delen van haar diensten gebruik te maken, zal DoggyDating de Gebruiker verzoeken om bepaalde gegevens (waaronder het emailadres) of informatie te verstrekken. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DoggyDating verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

Artikel 8. Privacyverklaring en Cookies

8.1 De in artikel 7 genoemde gegevens zullen door DoggyDating louter worden gebruikt voor het doel waarvoor Gebruiker deze heeft gegeven en zullen derhalve zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker niet aan derden worden verstrekt. Daarnaast zal DoggyDating de gegevens gebruiken om haar dienstverlening naar de Gebruiker toe te verbeteren en deze te informeren aangaande haar producten en diensten. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan deze dit kenbaar maken via info@doggydating.com

8.2 Teneinde de Website gebruiksvriendelijker te maken wordt het bezoek van de Gebruiker bijgehouden. Deze gegevens worden niet aan andere partijen verschaft. De Gebruiker heeft de mogelijkheid de instelling van de browser zo te wijzigen dat deze geen cookies meer ontvangt, echter DoggyDating kan dan niet garanderen dat al haar diensten op de juiste manier functioneren.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. DoggyDating behoudt zich alle intellectuele eigendoms- en naburige rechten voor met betrekking tot alle op deze Website c.q. App aangeboden informatie (waaronder-doch niet exclusief- al het grafisch materiaal, teksten en adressen). Het is de Gebruiker niet toegestaan informatie op deze Website c.q. App- behoudens uitsluitend eigen gebruik- te kopiëren, te downloaden of op enig andere wijze te vermenigvuldigen in het openbare domein zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoggyDating. Bij overtreding van dit artikel zal Gebruiker door DoggyDating worden gesommeerd om met onmiddellijke ingang de overtreding te beëindigen op straffe van een dwangsom van €500,- per dag tot de dag der beëindiging van de overtreding.

9.2. Gebruiker verleent aan DoggyDating kosteloos een ongelimiteerd gebruiksrecht dan wel licentie op al het door Gebruiker ingezonden en in diens eigendom toebehorend materiaal ( waaronder-doch niet exclusief- al het grafisch materiaal, teksten, foto´s etc).

 

Artikel 10. Onderhoud en wijzigingen van de Website en App

DoggyDating behoudt zich het recht voor om (onderdelen) van de Website c.q. App tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Website c.q. App. DoggyDating zal als gevolg hiervan nimmer gehouden zijn jegens Gebruiker enige schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 DoggyDating, daaronder begrepen de werknemers en al degenen die voor DoggyDating werkzaam zijn, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en verloren gegevens of data, voortvloeiende uit gebruik van de Website c.q. App en de daarop aangeboden diensten. Gebruiker dient zich er te allen tijde ervan te gewissen dat hij/zij te allen tijde aansprakelijk is