Juridisch

Privacy Statement DoggyDating 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van DoggyDating of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

 

 

Onderneming: DoggyDating

 

Bezoekadres: Torenlaan 66A

 

1261 GG Blaricum

 

Nederland

 

E-mail: isupport@@doggydating.com

 

KvK-nummer: 59903805

 

 

 

 

 

DoggyDating is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. DoggyDating is verantwoordelijke in de zin van de AVG. DoggyDating is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens DoggyDating, waaronder https://www.doggydating.com/.

 

 

 

DoggyDating verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

 

De door DoggyDating opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door DoggyDating. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor DoggyDating om de overeenkomst uit te voeren.

 

 

 

DoggyDating gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt DoggyDating altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

 

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

Door DoggyDating worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

 

 

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, locatiegegevens, en e-mailadres;

 

- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

 

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt DoggyDating altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Mochten gebruikers zelf foto’s uploaden waarop persoonsgegevens te zien zijn, dan gaat DoggyDating er van uit dat alle op de foto aanwezige personen toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van de foto op het platform. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@doggydating.com.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

 

 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: tot wederopzegging, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

 

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

 

 

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan DoggyDating gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor DoggyDating, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

 

 

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

 

 

 

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

 

 

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@doggydating.com.

 

 

 

Het staat DoggyDating vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van DoggyDating ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van DoggyDating. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van DoggyDating. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van DoggyDating.